Phone: ९८१७७३४४९५, ९८१७७३४४९५
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | वार्ड न. ३
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क
विद्यार्थी विवरण
संख्या कक्षा छात्र छात्रा कुल विद्यार्थीहरु
1 कक्षा 0 8 18 26 6 0
2 कक्षा 1 37 36 73 36 1
3 कक्षा 2 0 0 0 0 0
4 कक्षा 3 6 25 31 9 0
5 कक्षा 4 17 31 48 16 1
6 कक्षा 5 24 23 47 15 0
7 कक्षा 6 22 43 65 15 0
8 कक्षा 7 21 34 55 8 0
9 कक्षा 8 34 48 82 18 0
10 कक्षा 9 50 69 119 16 0
11 कक्षा 10 50 43 93 12 1